ψ-pseudomonotone generalized strong vector variational inequalities with application

Document Type: Research articles

Author

Department of Pure Mathematics, University of Shahrekord, Shahrekord, 88186-34141, Iran

Abstract

In this paper, we establish an existence result of the solution
for an generalized strong vector variational inequality already considered
in the literature and as applications we obtain a new coincidence
point theorem in Hilbert spaces.
 
 

Keywords


Article Title [Persian]

نابرابریهای تغییراتی برداری قوی ψ-یکنوای گسترش یافته و کاربرد آنها

Author [Persian]

  • ع. امینی هرندی
دانشکده علوم ریاضی-دانشگاه شهرکرد-شهرکرد-ایران
Abstract [Persian]

در این مقاله؛ ما یک نتیجه در باب وجود جواب یک نابرابری تغییراتی برداری قوی گسترش یافته به دست می آوریم و از آن یک قضیه نقطه تطابق در یک فضای هیلبرت نتیجه می گیریم.
 
 

Keywords [Persian]

  • نابرابریهای تغییراتی برداری قوی گسترش یافته
  • ψ- شبه یکنوا
  • نقطه تطابق
  • نگاشت کاهنده